image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme klientům veškeré právní služby ve věcech občanskoprávních smluv, v dědickém řízení, v rodinně právních záležitostech či při ochraně osobnostních práv a práv spotřebitele. Konkrétně zajišťuje zejména následující právní služby:

Občanskoprávní závazky

 1. Příprava či revize veškerých občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, zástavní, o dílo, příkazní, o půjčce, darovací, nájemní, podnájemní a další)
 2. Právní asistence a aktivní účast při jednání s protistranou

Spotřebitelské vztahy

 1. Právní poradenství v oblasti práva na ochranu spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy)
 2. Zastupování a důsledné hájení zájmů klientů při sporech s podnikateli

Právo nemovitostí (více zde)

Dědické právo

 1. Příprava a konzultace při sepisování poslední vůle zůstavitele, listiny o vydědění
 2. Zastupování při vypořádání dědictví, při řešení sporů o pozůstalost
 3. Uplatnění pohledávek za zůstavitelem

Rodinné právo (více zde)

Ochrana osobnosti

 1. konzultace a zastupování při uplatňování práv na ochranu života, zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy vč. uplatnění nároků na přiměřené zadostiučinění

Oddlužení nepodnikatelských subjektů (více zde)

Správa a vymáhání pohledávek (více zde)

Zastupování při sporech, před soudními a správními orgány

 1. Uplatňování odpovědnosti za škodu, nároků z titulu bezdůvodného obohacení a vymáhání dluhů
 2. Sepisování žalob, podnětů a jiných návrhů či vyjádření k nim
 3. Právní zastupování před soudními, rozhodčími či správními orgány všech stupňů
 4. Zastupování a důsledné hájení zájmů klientů při mimosoudním narovnání

Služby související (více zde)

 1. Advokátní úschovy
 2. Ověřování podpisů

Naše služby

Zpět na hlavní stranu